BØGER

Digital Dannelse

Artikler af forskere, lærere og ledere i forbindelse med projekt om digital dannelse på Randers HF og VUC. 

Klassisk og moderne læringsteori

Få overblik over de vigtigste læringsteorier

 

De vigtigste læringsteoretikere

Hensigten med Klassisk og moderne læringsteori er at præsentere de vigtigste læringsteoretikere inden for forskellige filosofiske, psykologiske og sociologiske retninger fra antikken til nutiden.

 

Bogens indhold

Bogen består af en række kapitler, der er opbygget på principielt samme måde, og som refererer til hinanden. Læserne får herved et konkret indblik i de relevante teorier og samtidig mulighed for at skabe sig et overblik over de lange linjer i teoriudviklingen.

 

Temaer giver overblik og forståelse

Sammenbindingen sker ved, at de klassiske teorier tematiseres. Kant præsenteres fx ikke blot som en oplysningsfilosof fra 1700-tallet, men også som repræsentant for ”aktiv læring”, et tema der genfindes i de mest aktuelle læringsteorier.

Formålet er, at de studerende får en sikker viden, så de bliver i stand til at bedømme de mange pædagogiske teorier og metoder, som med jævne mellemrum dukker op. Disse markedsføres typisk som enestående og i stand til at løse problemer, som ingen hidtil har kunnet løse, men de viser sig ofte at have en kort levetid, netop fordi brugerne af dem ikke har tilstrækkelig viden til at vurdere, hvad de kan og ikke kan bruges til.

 

Terra Nullius

Redaktører: Johannes Servan & Michael Paulsen
Antal sider: 345
Udgivelsesår: 2013
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-125-4

Terra Nullius er en tværfaglig antologi. Udgangspunktet er filosofisk, men bogen kommer vidt omkring i forhold til emner og cases, der involverer så forskellige discipliner som etnografi, økonomi, politik og litteratur. Antologien er et eksempel på, hvordan man med udgangspunkt i begreber som Terra Nullius og transkulturalitet kan overføre refleksioner og forståelser på en række felter, der herved lader sig oplyse på nye måder. I en tid, hvor der tales om tværfaglighed er denne antologi et forsøg på at vise, hvad filosofisk refleksion evner, når den inviterer sig selv indenfor hos andre discipliner og her fungerer som provokatør og samtalepartner. I forhold til aktuelle diskussioner om globalisering, multikulturalisme osv. rummer bogen forslag til udfoldelse af et nyt vokabular med relevans for alle, der arbejder med kulturelle problemstillinger – i skoler, på asylcentre, i kommuner, i politiske partier osv.

Terra Nullius afsøger nyt landskab, som ikke er betrådt af mange. Det er en af den slags bøger, hvor forskere betræder de tyndt bevoksede egne i håbet om at finde nye gevækster. Mange af artiklerne er caseorienterede og rummer empirisk analyse, der skaber kontakt mellem begreber og konkrete eksempler, og hvor nødvendigheden af en transkulturel tænkning bliver evident.

Terra Nullius henvender sig til forskere, studerende og alle andre med interesse for kulturelle forandringer. Bogen er skrevet debatterende, engageret og vil kunne fungere som lærebog og debatbog inden for felter som filosofi, pædagogik, politik, kulturstudier, sociologi, samfundsvidenskab og antropologi.

Innovation & læring - Filosofiske og kritiske perspektiver

Innovation ses af mange som svaret på globaliseringens udfordringer. Skole- og gymnasielever skal lære at tænke og handle innovativt, og man forsøger at begrænse de offentlige udgifter ved at udvikle nye og mere fleksible organisations- og samarbejdsformer. Men hvad er innovation? Hvor kommer innovationsidealet fra, og hvilke spændinger og definitionskampe gemmer der sig bag innovationsdagsordenen? Er der forskel på innovation i offentlige og private organisationer? Hvordan skal man vægte musiskkreative udtryksformer og kritisk tænkning i forhold til iværksætteri og teknisk snilde? Hvordan kan man evaluere innovationskompetence? Innovation og læring tager disse spørgsmål op til debat. Bogen rummer analyser af forskellige innovationsforståelser, men undersøger også konkrete forsøg på at fremme innovation i uddannelse og organisationer. Den giver en oversigt over den aktuelle forskning på området og inspiration til at arbejde med innovation på en etisk og fagligt forsvarlig vis.

Læringssamarbejde

I december 2011 udkom bogen "Læringssamarbejde - en etnodidaktisk analyse af Cooperative Learning på HF og VUC". Bogen beskriver forskellige tilgange til læringssamarbejde med et kritisk fokus på den udbredte teori om cooperative learning

Learning from the other

En del af serien NSU-press og fagområdet Filosofi og etik
Redigeret af Oleg Koefoed, Joakim Kromann, Michael Paulsen og Christian Ydesen.
Learning from the Other is the first comprehensive attempt at developing intercultural metalogues; i.e. dialogues talking about how best to talk about intercultural problems. The book fills a remarkably empty spot in Nordic literature and philosophy on ​

intercultural dialogue.

Mangfoldighed og fællesskab

1. februar 2011 udkom bogen "Mangfoldighed og fællesskab - en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på hf og VUC". Bogen giver bud på, hvordan undervisningen på HF & VUC bedst kan matche disse uddannelsers mange forskellige kursister. Samtidig er sigtet med bogen at vise, hvorledes man i det hele taget (altså uanset uddannelsestype) kan tænke og arbejde konstruktivt med at lave undervisning til en heterogen elevgruppe.

Filosofiske perspektiver på kollektiv læring

Kollektiv læring har gennem de sidste fyrre år tildraget sig stadig større bevågenhed. Den stigende interesse kan have mange forskellige årsager. I filosofien har man generelt bevæget sig fra en individualistisk til en mere social tankegang, og inden for samfundsvidenskaben er det blevet almindeligt at anlægge et organisationsperspektiv på institutioner. Samarbejde og gruppedynamik ses i mange sammenhænge som en måde, hvorpå man kan opnå forbedrede resultater med de samme eller færre resurser.​

Læring og erkendelse

I bogen Læring og erkendelse tematiseres forholdet mellem læring og erkendelse med henblik på at undersøge, hvordan læringsbegrebet tematiseres inden for filosofien. Forholdet mellem erkendelse og læring tematiseres i bogen dels som en diskussion af forskelle, ligheder og mulige samspilsmuligheder mellem henholdsvis erkendelsesbegrebet og læringsbegrebet set i et henholdsvis filosofisk og et læringsteoretisk perspektiv og dels som en tematisering af forskellige indholdssider i erkendelsesprocesser knyttet til læring. Bogen henvender sig både til filosoffer, der er interesseret i læringsteori og til læringsteoretikere, der er interesseret i filosofisk begrebsligt arbejde i forhold til læringsteori. Bogen henvender sig til studerende og undervisere i læringsmiljøer der arbejder filosofisk teoretisk med erkendelse og læring. Bogens bidragydere befinder sig i spændingsfeltet mellem læringsteori og filosofi.

Luhmann og organisation

Del 1: Ind i organisationen
Interkulturell kommunikasjon , af Line Hilt og Knut Venneslan 
Organisationskultur, af Jesper Tække
Følelser og organisation, af Michael Paulsen 
Beslutningens anatomi, af Anne Marie Dinesen

Del 2: Organisationen og dens omverden
Krisekommunikation og konfliktsystemer, af Jesper Tække
Organisationer og funktionssystemer, af Ole Thyssen
Samarbejdets dobbelte strukturer, af Anders la Cour & Holger Højlund 

Del 3: Organisationens mening
Læring og organisation , af Michael Paulsen
New Speak: Hvad er meningen? af Gorm Harste
Ledelse og refleksionsinitiering, af Claus Madsen

 

Antologien indleder med artiklen Luhmann og organisation, der som den første danske artikel giver en solid teoretisk introduktion til Luhmanns organisationsteori. Artiklen tjener som ramme for antologiens øvrige artikler. Efter intro-artiklen har vi inddelt antologien i tre dele: 

Del 1: Ind i organisationen indeholder fire bidrag, der alle arbejder med begrebsliggørelse og analyse af intra-organisationelle forhold ved henholdsvis at tage interkulturel kommunikation, organisationskultur, følelser og beslutninger op. Disse tilbyder tilsammen et sæt af værktøjer, som kan gøre det muligt at gennemføre solide og bredt anlagte systemteoretiske organisationsstudier, der inddrager såvel formelle som uformelle træk af det moderne samfunds organisationer. 
Del 2: Organisationen og dens omverden består af tre artikler, der beskæftiger sig med relationen mellem organisationen og dens omverden ved at tage hhv. kriser, funktionssystemer og samarbejde op. I forhold til bogens første del får man nu en række værktøjer til at analysere og iagttage, hvad der sker mellem organisationer og det øvrige samfund. 
Del 3: Organisationens mening består af tre bidrag, der rejser spørgsmålet om, hvad der er meningen med de måder, hvorpå der tales om organisationer i dag (i såvel organisationer som i deres omverden). Dette udfoldes ved dels at analysere begrebsdannelserne omkring læring og new speak, dels ved i den sidste artikel, mere anvendelsesorienteret, at udvikle en semantik om ledelse i organisationer. 

Luhmann og dannelse

"Luhmann og Dannelse" er blevet til på baggrund af konferencen "Luhmann og Dannelse" som Dansk Luhmann Forum afholdt den 1. december 2006. Bidragene er samlet i nærværende bog, som indeholder 14 bidrag fra norske og danske forskere. Der sættes kritisk spot på Luhmanns teorier om dannelse ud fra 4 perspektiver: Luhmann som generel dannelsesteoretiker, Luhmann om medieret dannelse, Luhmann som uddannelsesteoretiker, og Luhmann om dannelse som semantik. Disse perspektiver danner forskellige veje ind og ud af Luhmanns forsøg på at tænke dannelse i det moderne samfund. Blandt Bidragsyderne er : Simon Calmar Andersen, Stein Bråten, Yvonne Fritze, Lars Geer Hammershøj, Jens Jørgen Hansen, Gorm Harste, Tina Bering Keiding, Oleg Koefoed, Helle Mathiasen, Yngve Nordkvelle, Michael Paulsen, Lars Qvortrup. Ole Thyssen og Jesper Tække.

Please reload

2012 by Michael Paulsen    W​​​​​ebmaster ​​Felix Paulsen    ​               ​                    Rapoter fejl på siden​​​

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now